《杨柳枝寿杯词十八首》

朝代:唐代

作者: 司空图

全文:

乐府翻来占太平,风光无处不含情。
千门万户喧歌吹,富贵人间只此声。
撼晚梳空不自持,与君同折上楼时。
春风还有常情处,系得人心免别离。
灞亭东去彻隋堤,赠别何须醉似泥。
万里往来无一事,便帆轻拂乱莺啼。
台城细仗晓初移,诏赐千官禊饮时。
绿帐远笼清珮响,更曛晴日上龙旗。
桃源仙子不须夸,闻道惟栽一片花。
何似浣纱溪畔住,绿阴相间两三家。
偶然楼上卷珠帘,往往长条拂枕函。
恰值小娥初学舞,拟偷金缕押春衫。
池边影动散鸳鸯,更引微风乱绣床。
直待玉窗尘不起,始应金雁得成行。
稻畦分影向江村,憔悴经霜只半存。
昨日流莺今不见,乱萤飞出照黄昏。
客泪休沾汉水滨,舞腰羞杀汉宫人。
狂风更与回烟帚,扫尽繁花独占春。
游人莫叹易凋衰,长乐荣枯自有期。
看取明年春意动,更于何处最先知。
昔年行乐及芳时,一上丹梯桂一枝。
笑问江头醉公子,饶君满把麹尘丝。
渡头残照一行新,独自依依向北人。
莫恨乡程千里远,眼中从此故乡春。
絮惹轻枝雪未飘,小溪烟束带危桥。
邻家女伴频攀折,不觉回身罥翠翘。
处处萦空百万枝,一枝枝好更题诗。
隔城远岫招行客,便与朱楼当酒旗。
锦城分得映金沟,两岸年年引胜游。
若似松篁须带雪,人间何处认风流。
日暖津头絮已飞,看看还是送君归。
莫言万绪牵愁思,缉取长绳系落晖。
大堤时节近清明,霞衬烟笼绕郡城。
好是梨花相映处,更胜松雪日初晴。
圣主千年乐未央,御沟金翠满垂杨。
年年织作升平字,高映南山献寿觞。

拼音:

yuè fǔ fān lái zhàn tài píng, fēng guāng wú chǔ bù hán qíng. qiān mén wàn hù xuān gē chuī, fù guì rén jiān zhī cǐ shēng. hàn wǎn shū kōng bù zì chí, yǔ jūn tóng zhé shàng lóu shí. chūn fēng hái yǒu cháng qíng chù, xì dé rén xīn miǎn bié lí. bà tíng dōng qù chè suí dī, zèng bié hé xū zuì shì ní. wàn lǐ wǎng lái wú yī shì, biàn fān qīng fú luàn yīng tí. tái chéng xì zhàng xiǎo chū yí, zhào cì qiān guān xì yǐn shí. lǜ zhàng yuǎn lóng qīng pèi xiǎng, gèng xūn qíng rì shàng lóng qí. táo yuán xiān zǐ bù xū kuā, wén dào wéi zāi yī piàn huā. hé sì huàn shā xī pàn zhù, lǜ yīn xiāng jiàn liǎng sān jiā. ǒu rán lóu shàng juǎn zhū lián, wǎng wǎng cháng tiáo fú zhěn hán. qià zhí xiǎo é chū xué wǔ, nǐ tōu jīn lǚ yā chūn shān. chí biān yǐng dòng sàn yuān yāng, gèng yǐn wēi fēng luàn xiù chuáng. zhí dài yù chuāng chén bù qǐ, shǐ yīng jīn yàn dé chéng háng. dào qí fēn yǐng xiàng jiāng cūn, qiáo cuì jīng shuāng zhǐ bàn cún. zuó rì liú yīng jīn bú jiàn, luàn yíng fēi chū zhào huáng hūn. kè lèi xiū zhān hàn shuǐ bīn, wǔ yāo xiū shā hàn gōng rén. kuáng fēng gèng yǔ huí yān zhǒu, sǎo jǐn fán huā dú zhàn chūn. yóu rén mò tàn yì diāo shuāi, cháng lè róng kū zì yǒu qī. kàn qǔ míng nián chūn yì dòng, gèng yú hé chǔ zuì xiān zhī. xī nián xíng lè jí fāng shí, yī shàng dān tī guì yī zhī. xiào wèn jiāng tóu zuì gōng zǐ, ráo jūn mǎn bǎ qū chén sī. dù tóu cán zhào yī xíng xīn, dú zì yī yī xiàng běi rén. mò hèn xiāng chéng qiān lǐ yuǎn, yǎn zhōng cóng cǐ gù xiāng chūn. xù rě qīng zhī xuě wèi piāo, xiǎo xī yān shù dài wēi qiáo. lín jiā nǚ bàn pín pān zhé, bù jué huí shēn juàn cuì qiào. chǔ chù yíng kōng bǎi wàn zhī, yī zhī zhī hǎo gèng tí shī. gé chéng yuǎn xiù zhāo xíng kè, biàn yǔ zhū lóu dāng jiǔ qí. jǐn chéng fēn de yìng jīn gōu, liǎng àn nián nián yǐn shèng yóu. ruò shì sōng huáng xū dài xuě, rén jiān hé chǔ rèn fēng liú. rì nuǎn jīn tóu xù yǐ fēi, kàn kàn hái shì sòng jūn guī. mò yán wàn xù qiān chóu sī, jī qǔ zhǎng shéng xì luò huī. dà dī shí jié jìn qīng míng, xiá chèn yān lóng rào jùn chéng. hǎo shì lí huā xiāng yìng chù, gèng shèng sōng xuě rì chū qíng. shèng zhǔ qiān nián lè wèi yāng, yù gōu jīn cuì mǎn chuí yáng. nián nián zhī zuò shēng píng zì, gāo yìng nán shān xiàn shòu shāng.

标签:

古诗大全工具简介

古诗大全主要内容为经典古诗词原文及翻译、注释、赏析。古诗以其独有的抒情艺术表现手法营造了传统文化中的诗性的意境,传达出古代士人重心灵体验和含而不露的审美意趣。古诗词-传承国学经典文化。

古诗大全工具使用说明

返回
顶部