《食河豚》

朝代:宋代

作者: 周承勋

全文:

君不见楚王渡江萍如日,剖而食之甜似蜜。
河魨本自食杨花,花结浮萍萍结实。
又不见越王食鱠遗其馀。中流化作王馀鱼。
河魨本是当年物,尚带西子胸前酥。
春江摇摇波面暖,蒌蒿蒙茸芦笋短。
嫩肥初破鳖裙重,腻白细挑羊脑满。
嗟予二年留江城,嗜此不去迟吾行。
鲈鲜便觉官可叶,雁美却得人呼卿。
邻翁劝我知机早,有毒伤人如鸩鸟。
世闲万事是机穽,此外伤人亦非少。
我生有命悬乎天,饱死终胜饥垂涎。
君看子美牛炙死,若死严武尤可怜。

拼音:

jūn bú jiàn chǔ wáng dù jiāng píng rú rì, pōu ér shí zhī tián shì mì. hé tún běn zì shí yáng huā, huā jié fú píng píng jiē shi. yòu bú jiàn yuè wáng shí kuài yí qí yú. zhōng liú huà zuò wáng yú yú. hé tún běn shì dāng nián wù, shàng dài xī zǐ xiōng qián sū. chūn jiāng yáo yáo bō miàn nuǎn, lóu hāo méng róng lú sǔn duǎn. nèn féi chū pò biē qún zhòng, nì bái xì tiāo yáng nǎo mǎn. jiē yǔ èr nián liú jiāng chéng, shì cǐ bù qù chí wú xíng. lú xiān biàn jué guān kě yè, yàn měi què dé rén hū qīng. lín wēng quàn wǒ zhī jī zǎo, yǒu dú shāng rén rú zhèn niǎo. shì xián wàn shì shì jī jǐng, cǐ wài shāng rén yì fēi shǎo. wǒ shēng yǒu mìng xuán hū tiān, bǎo sǐ zhōng shèng jī chuí xián. jūn kàn zi měi niú zhì sǐ, ruò sǐ yán wǔ yóu kě lián.

标签:

古诗大全工具简介

古诗大全主要内容为经典古诗词原文及翻译、注释、赏析。古诗以其独有的抒情艺术表现手法营造了传统文化中的诗性的意境,传达出古代士人重心灵体验和含而不露的审美意趣。古诗词-传承国学经典文化。

古诗大全工具使用说明

返回
顶部