《望月婆罗门引 史尚书生朝》

朝代:金朝

作者: 李庭

全文:

太平有象,老人星、喜照滹阳。前衔曾近文昌。寿乐今年余庆,新到五花堂。

看鸡鸣问昌,鳞次称觞。

白眉最良。八州督,汉侯王。院院琼林玉树,画戟清香。

一椿五桂,更休说、燕山窦十郎。谈麈上,白日羲皇。

拼音:

tài píng yǒu xiàng, lǎo rén xīng xǐ zhào hū yáng. qián xián céng jìn wén chāng. shòu lè jīn nián yú qìng, xīn dào wǔ huā táng. kàn jī míng wèn chāng, lín cì chēng shāng. bái méi zuì liáng. bā zhōu dū, hàn hóu wáng. yuàn yuàn qióng lín yù shù, huà jǐ qīng xiāng. yī chūn wǔ guì, gèng xiū shuō yān shān dòu shí láng. tán zhǔ shàng, bái rì xī huáng.

标签:

古诗大全工具简介

古诗大全主要内容为经典古诗词原文及翻译、注释、赏析。古诗以其独有的抒情艺术表现手法营造了传统文化中的诗性的意境,传达出古代士人重心灵体验和含而不露的审美意趣。古诗词-传承国学经典文化。

古诗大全工具使用说明

返回
顶部