《题苏东坡春帖子词卷》

朝代:元代

作者: 胡长孺

全文:

元祐文忠任词职,毅色正言古遗直。农占蚕兆九处三,宫壶春吟存楮墨。

周公恻怛陈艰难,无逸豳风但耕织。丰镐瀍涧遥相望,八百卜年终不忒。

陈桥推戴出俄顷,安得累积同先稷。爱人忍诟戢兵端,舍己崇俭优民力。

弭灾销变壹以诚,三百年馀传玉食。卿材相业富贤良,讲席谏垣多道德。

通都达宦固廉贞,远县小官尤谨饬。君子皓首毕典坟,野人黄馘常稼穑。

祇今真迹落世间,象轴鸾褾严设饰。先正已远不可追,空使故臣泪垂臆。

拼音:

yuán yòu wén zhōng rèn cí zhí, yì sè zhèng yán gǔ yí zhí. nóng zhàn cán zhào jiǔ chù sān, gōng hú chūn yín cún chǔ mò. zhōu gōng cè dá chén jiān nán, wú yì bīn fēng dàn gēng zhī. fēng hào chán jiàn yáo xiāng wàng, bā bǎi bo nián zhōng bù tè. chén qiáo tuī dài chū é qǐng, ān dé lěi jī tóng xiān jì. ài rén rěn gòu jí bīng duān, shě jǐ chóng jiǎn yōu mín lì. mǐ zāi xiāo biàn yī yǐ chéng, sān bǎi nián yú chuán yù shí. qīng cái xiāng yè fù xián liáng, jiǎng xí jiàn yuán duō dào dé. tōng dōu dá huàn gù lián zhēn, yuǎn xiàn xiǎo guān yóu jǐn chì. jūn zǐ hào shǒu bì diǎn fén, yě rén huáng guó cháng jià sè. qí jīn zhēn jī luò shì jiān, xiàng zhóu luán biǎo yán shè shì. xiān zhèng yǐ yuǎn bù kě zhuī, kōng shǐ gù chén lèi chuí yì.

标签:

古诗大全工具简介

古诗大全主要内容为经典古诗词原文及翻译、注释、赏析。古诗以其独有的抒情艺术表现手法营造了传统文化中的诗性的意境,传达出古代士人重心灵体验和含而不露的审美意趣。古诗词-传承国学经典文化。

古诗大全工具使用说明

返回
顶部